ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TĂNG THÊM TIỀN LƯƠNG TRONG GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 637/LĐTBXH-LĐTL ngày 26 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước như sau:

+ Địa bàn vùng II (thành phố Huế) hệ số điều chỉnh là: 0,45.

+ Địa bàn vùng III (thị xã: Hương Trà, Hương Thủy và các huyện: Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền) hệ số điều chỉnh là: 0,35.

+ Địa bàn vùng IV (huyện: Nam Đông, A Lưới) hệ số điều chỉnh là: 0,25.

Điều 2.Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương quy định tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở để xác định tiền lương của các loại lao động trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động - TBXH;
- CT và các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, XD, XH;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung