UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NỘI DUNG, MỨC CHI, CÔNGTÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁCKỲ THI PHỔ THÔNG, THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH VÀ TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂNCẤP TỈNH THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Ngân sách nhànước;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/BTC-BGD-ĐT ngày26/4/2012 hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiệnxây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị thamdự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 82/TTrLS /STC-SGD&ĐT ngày17/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngânhàng câu trắc nghiệm,tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi cấp huyện,cấp tỉnh và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốcgia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký và thay thế Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của Ủy ban nhândân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định tạm thời một số mức chi thực hiện xây dựngngân hàng trắc nghiệm, tổ chức kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi cấp huyện,cấp tỉnh và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc giatrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở: Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc nhà nước LạngSơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP, KTTH, VX,
- Lưu VT.ĐT

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành