THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 347/TTg ngày 5-7-1994 của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 347-TTg ngày 5-7-1994 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) với thành phần sau đây:

1. Đồng chí Ngô Xuân Lộc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban;

2. Đồng chí Nguyễn Mạnh Kiểm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

3. Đồng chí Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, uỷ viên;

4. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, uỷ viên;

5. Đồng chí Trần Đình Khiển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, uỷ viên;

6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiến, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, uỷ viên.

7. Đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, uỷ viên;

8. Đồng chí Chu Văn Thỉnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chính, uỷ viên;

9. Đồng chí Lê Văn Tân, Phó Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ, uỷ viên;

10. Đồng chí Trịnh Huy Thục, Cục trưởng Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng, uỷ viên;

11. Mời một đại diện lãnh đạo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một đại diện lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm uỷ viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cákhc thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải