UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/2003/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông báo số 132/TB-TU ngày 13/8/2003 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam về việc đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ được sử dụng con dấu mới để giao dịch. Thu nộp con dấu cũ cho cơ quan có trách nhiệm quản lý.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAMCHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương