UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/2003/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 131/TB-TU ngày 13/8/2003 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn.

Điều 3. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Giám đốc, 02 –03 Phó giám đốc.

Biên chế hành chính sự nghiệp của Sở được tỉnh giao hàng năm.

Sở Tài Nguyên và Môi trường được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoảng tại Kho bạc Nhà nước.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAMCHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương