UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNGDÂN CỦA TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 75/2012/NĐ-CP Nghịđịnh số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điềucủa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp dân;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếpnhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy tiếp công dân của tỉnh Hà Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởngcác Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởngphòng tiếp công dân của tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- TTTU, Đoàn ĐBQH, TT HĐND (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam; Website Hà Nam;
- VPUB: LĐVP, CB, NC;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN CỦA TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 927 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Trụ sở tiếp công dân của tỉnh là nơi tiếp cáccông dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về chính sách,pháp luật thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của tỉnh.

2. Trong khu vực Trụ sở tiếp công dân nghiêm cấm mọihành vi:

a) Mang, sử dụng trái phép vũ khí, hung khí, chất gâycháy nổ.

b) Căng, treo khẩu hiệu, băng rôn; dán các loại giấytờ trên tường trong khu vực Trụ sở tiếp công dân;

c) Gây rối trật tự công cộng, vu cáo, xúc phạm uytín, danh dự của các cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ hoặccó hành động cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ.

d) Tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm trong phòng tiếp dânhoặc khu vực Trụ sở tiếp công dân.

3. Nghiêm cấm lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo đểxuyên tạc, vu khống, phát ngôn trái thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minhnơi công cộng (như tranh cãi, chửi bậy, nói tục,…) hoặc lôi kéo, kích động,mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người nhằm gây mất trật tự hoặcđể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4. Từ chối không đăng ký, không tiếp những trườnghợp: công dân đang trong tình trạng say rượu, tâm thần hoặc có nhữnghành vi vi phạm nội quy trụ sở tiếp công dân hoặc đã có Thông báochấm dứt thụ lý nội dung các vụ việc đã được xem xét giải quyếthết thẩm quyền.

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN:

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dânhoặc giấy tờ tùy thân khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyềncấp.

2. Công dân đến được tiếp theo thứ tự, phải trìnhbày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp tài liệu liên quanđến nội dung khiếu nại, tố cáo.

3. Chấp hành sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ vàcán bộ tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc ý kiến trả lời và hướngdẫn của Lãnh đạo phiên tiếp.

4. Trong trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáovề cùng một nội dung thì cử đại diện để trình bày (tối đa khôngquá 05 người).

5. Được quyền yêu cầu giữ bí mật về họ tên, địachỉ, bút danh của mình trong trường hợp tố cáo.

6. Hết giờ làm việc hành chính, mọi công dân phải rakhỏi Trụ sở tiếp công dân.

7. Các tổ chức, cá nhân đến Trụ sở tiếp công dânphải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và nội quy này,nếu vi phạm thì lực lượng bảo vệ Trụ sở tiếp công dân phối hợp vớilực lượng công an lập biên bản hành vi vi phạm, tùy theo tính chất,mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định.

III. ĐỐI VỚI CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN:

1. Có thái độ đúng mức, tôn trọng, hướng dẫn đốivới công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

2. Tiếp nhận các nội dung khiếu nại, tố cáo, phảnánh kiến nghị của công dân. Hướng dẫn công dân trình bày rõ ràng, đầy đủnội dung khiếu nại, tố cáo, cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụviệc: đối với những trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền thìhướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền, những nội dung tố cáochưa thuộc thẩm quyền thì làm văn bản chuyển, những khiếu nại thuộcthẩm quyền thì làm thủ tục tiếp nhận đồng thời báo cáo đề xuấtvới Thủ trưởng cơ quan có ý kiến chỉ đạo.

3. Giải thích, từ chối tiếp những người đến khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh về những vụ việc đã được kiểm tra xem xét và đã cóquyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định củapháp luật và đã được trả lời đầy đủ hoặc người vi phạm nội quy, quy chế tiếpcông dân.

4. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút danh của ngườitố cáo khi người tố cáo yêu cầu.

5. Không gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở công dânđến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị./.