UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 929/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ TỔ CHỨC HỘI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 136/TTr-SNV ngày 15 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho phépthành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt Điềulệ đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ:

1. Phê duyệt Điều lệ của các Hội có phạm vi hoạt động trongtỉnh; trong huyện, thành phố.

2. Cho ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ,Đại hội bất thường của các Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.

Điều 3. Quyết định cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 758/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quỷ quyền quản lý tổchức Hội và Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Điều lệ của các Hộitrên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP(4);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng