UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế tổ chức và hoạt động của

thôn, tổ dân phố, tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/2003;

Căn cứQuyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngàyc06/12/2002 về quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TTUBTƯMTTQVN-BNV ngày12/5/2005 về việc hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố;

Căn cứ Công văn số 1430/BNV-CQĐP ngày13/6/2005 của Bộ Nội vụ về việc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 57/TTr-SNV ngày24/6/2005,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (Ban hành kèm theo Quyết định số 228/2004/QĐ-UB , ngày31/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh), như sau:

Quy định cũ: “Căn cứ danh sách hội nghị cử tri, Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì thảo luận, thống nhất ấn định danh sách ứng cử viên chính thức. Thành phần cuộc họp gồm: Đại diện lãnh đạo của tổ chức Đảng, chi đoàn Thanh niên, các chi hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh”.

Nay sửa đổi là: “Căn cứ danh sách tại hội nghị cử tri, Trưởng ban Mặt trận thôn chủ trì thảo luận, thống nhất ấn định danh sách ứng cử viên chính thức. Thành phần cuộc họp gồm: Đại diện lãnh đạo của tổ chức Đảng, chi đoàn Thanh niên, các chi hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi”.

Điều 2: Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của thon, tổ dân phố (Ban hành kèm theo Quyết định số 228/2004/QĐ-UB ngày31/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh), như sau:

Quy định cũ: “Tổ trưởng tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử cho từng người và người trúng cử Trưởng thôn. Người trúng cử Trưởng thôn là người có số phiếu hợp lệ trên 50% số cử tri tham gia bầu cử. Kết quả bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất 50% số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu. Trường hợp các ứng cử viên có số phiếu hợp lệ trên 50% bằng nhau, thì người nào cao tuổi hơn là người trúng cử trưởng thôn”.

Nay sửa đổi là: “Tổ trưởng tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử cho từng người và người trúng cử trưởng thôn. Kết quả bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất 50% số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu. Người trúng cử Trưởng thôn là người được quá nửa số phiếu bầu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn ”.

Điều 3: Sửa đổi Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (ban hành kèm theo Quyết định số 228/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh) như sau:

Quy định cũ:“Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là hai năm rưỡi (2 năm 6 tháng). Trong trường hợp thành lập thôn, tổ dân phố, thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định bổ nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời hoạt động cho đến khi thôn, tổ dân phố bầu được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới (nhưng không quá 1 năm)”.

Nay sửa đổi là: “Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là hai năm rưỡi (2 năm 6 tháng). Trong trường hợp thành lập thôn, tổ dân phố mới hoặc khuyết trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thì Chủ tịch UBND xã, phừơng, thị trấn quyết định chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời hoạt động cho đến khi thôn, tổ dân phố bầu được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới (nhưng không quá 1 năm)”.

Điều 4: Bổ sung thêm khoản 7 vào Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (ban hành kèm theo Quyết định số 228/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh) như sau:

7. Quy trình chỉ định Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời:

Thành lập mới thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Khuyết trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (là trường hợp các thôn, tổ dân phố đã có trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhưng sau đó, do những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan như: Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, chuyển công tác khác… mà địa phương chưa có điều kiện bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới để thay thế; hoặc nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã kết thúc nhưng do mất đoàn kết nội bộ, hoặc có những diễn biến phức tạp, chưa thể tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã đạt kết quả, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật) thì áp dụng hình thức chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, để quản lý, điều hành công việc của thôn, tổ dân phố.

Trong trường hợp này, quy trình chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phốlâm thời thực hiện như sau:

* Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trạn thôn, tổ dân phố báo cáo và đề nghị UBND cấp xã cho phép thực hiện quy trình chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

* Sau khi được phép bằng văn bản của UBND cấp xã, lãnh đạo Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tiến hành các nội dung công việc sau đây:

- Tổ chức Hội nghị hiệp thương để thống nhất giới thiệu nhân sự đề nghị chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố triệu tập và chủ trì Hội nghị hiệp thương gồm: Bí thư Chi bộ và Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội của thôn, tổ dân phố (Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội người cao tuổi). Hội nghị hiệp thương chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số đại biểu thuộc thành phần tham dự hội nghị dự họp.

Thư ký hội nghị hiệp thương do Hội nghị hiệp thương thống nhất cử ra trong số các thành viên dự hội nghị.

- Nội dung hội nghị hiệp thương: Tổ chức quán triệt các văn bản của cấp trên về việc cho phép thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố;… Xem xét, thảo luận, thống nhất giới thiệu nhân sự đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chỉ định chức vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

Việc thống nhất giới thiệu nhân sự đề nghị chỉ định chức vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời phải quyết định bằng hình thức biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do hội nghị hiệp thương quyết định).

Người được giới thiệu đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã chỉ định chức vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời phải đam bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và phải được đa số các thành viên thuộc thành phần tham dự Hội nghị hiệp thương nhất trí giới thiệu.

Hội nghị hiệp thương phải lập biên bản, ghi đầy đủ, chính xác các nội dung đã diễn ra tại hội nghị; đồng thời phải có chữ ký xác nhận của chủ toạ và thư ký hội nghị.

- Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chỉ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. Hồ sơ đề nghị chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời gồm:

+ Biên bảnhội nghị hiệp thương.

+ Sơ yếu lý lịch của người đề nghị chỉ định chức vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

* Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của thôn, tổ dân phố, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, thẩm định, nếu đảm bảo đúng, đủ hồ sơ và người được đề nghị chỉ định chức vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, thì Chủ tịch UBND cấp xã chủ động trao đổi với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQ cấp xã và ra quyết định chỉ định người giữ chức vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; thông báo cho thôn, tổ dân phố biết; giao nhiệm vụ cho người được chỉ định giữ chức trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời quản lý, điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luât.

b. Chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời trong trường hợp địa phương đã tổ chức bầu cử lại trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lần thứ hai nhưng chưa đạt kết quả.

Trong trường hợp này, quy trình chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời thực hiện như sau:

- Người được chỉ định làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời phải trong số những người đã ứng cử chính thức để bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhưng bầu cử chưa đạt kết quả.

- Căn cứ danh sách những người đã ứng cử chính thức để bàu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch UBND cấp xã chủ động trao đổi, thống nhất với Chi uỷ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố và Thường trực Đảng uỷ, Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã để lựa chọn nhân sự và ra quyết định chỉ định người giữ chức vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân số lâm thời, chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày bầu cử lại lần thứ hai trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa đạt kết quả; thông báo cho thôn, tổ dân phố biết; giao nhiệm vụ cho người được chỉ định giữ chức trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân số lâm thời quản lý, điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ