ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 06 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀTHIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng "Hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thicông";

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/05/2006 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng "Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD ; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư 06/2005/TT-BXD của BộXây dựng";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai tại Tờ trình số 60/SXD-TT ngày 25 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá ca máy và thiết bị thi côngxây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liênquan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Bảng giá ca máy vàthiết bị thi công xây dựng kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tàinguyên và Môi trường, Bưu chính Viễn thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng