ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 93/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀTHẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔTHỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quyhoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 3435/QHKT ngày 25 tháng9 năm 2008 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3704/STP-VB ngày21 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm quyền thẩmđịnh, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố:

a) Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quyhoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000:

- Các khu chức năng của đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III;

- Các khu vực có phạm vi lập quyhoạch liên quan đến địa giới hành chính hai quận, huyện trở lên;

- Khu công nghệ cao;

- Các khu chức năng khác ngoàiđô thị (khu đô thị, khu du lịch, khu bảo tồn di sản, giáo dục, đào tạo, y tế,cụm công nghiệp);

- Các khu chức năng thuộc đô thịmới;

- Các khu chức năng trong đô thịmới liên tỉnh có phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc địa giớihành chính của thành phố.

b) Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quyhoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500:

- Các khu vực có phạm vi lập quyhoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên;

- Các khu chức năng khác ngoàiđô thị (khu đô thị, khu du lịch, khu bảo tồn di sản, giáo dục đào tạo, y tế,cụm công nghiệp);

- Các khu chức năng trong đô thịmới liên tỉnh có phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính củathành phố.

2. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiếntrúc chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chitiết xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận, huyện:

a) Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quyhoạch chi tiết 1/2000 các khu chức năng thuộc các đô thị loại IV, loại V.

b) Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quyhoạch chi tiết 1/500:

- Các khu chức năng của các đôthị từ loại đặc biệt đến loại V;

- Quy hoạch chi tiết xây dựngcác dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Phòng Quản lý đô thị quậnhoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Phòng Công Thương huyện chịu tráchnhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

5. Trưởng Ban Quản lý đầu tư vàxây dựng Khu đô thị Nam thành phố, Trưởng Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đôthị mới Thủ Thiêm, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Trưởng Ban Quản lýKhu Công nghệ cao, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phốcăn cứ vào quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt, tổ chức thẩm định và phê duyệtquy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500 trong phạm vi, ranh giới, diện tíchquản lý.

Điều 2. Thẩm quyền thẩmđịnh, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án điểm dân cư nông thôn

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nôngthôn.

2. Phòng Công Thương thuộc Ủyban nhân dân huyện thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng điểmdân cư nông thôn.

Điều 3. Trách nhiệm củaSở Quy hoạch - Kiến trúc

1. Chuẩn bị hồ sơ để Ủy ban nhândân thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đồng trình Bộ Xâydựng phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và tỷlệ 1/500 các khu chức năng trong đô thị mới liên tỉnh có phạm vi lập quy hoạchchi tiết thuộc địa giới hành chính hai tỉnh trở lên.

Chuẩn bị hồ sơ để Ủy ban nhândân thành phố xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi Ủy ban nhân dânthành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000và tỷ lệ 1/500 các khu chức năng trong đô thị mới liên tỉnh có phạm vi lập quyhoạch thuộc địa giới hành chính của thành phố.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dânquận, huyện, Ban Quản lý các Khu đô thị Nam thành phố, Khu đô thị mới ThủThiêm, Khu đô thị Tây Bắc về thủ tục, trình tự, nội dung phê duyệt quy hoạchchi tiết xây dựng đô thị.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập bản đồ xác định vàphân vùng các khu vực thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đôthị của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Sở Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy bannhân dân các quận, huyện lập kế hoạch hàng năm sử dụng vốn ngân sách cho côngtác quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch xây dựng điểmdân cư nông thôn và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 không thuộcdự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh, trình Ủy ban nhândân thành phố quyết định.

Điều 5. Thời gian thẩmđịnh và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc,Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công Thương tổchức thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong thời hạn 30 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố, Ủyban nhân dân các quận, huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thịtrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quanthẩm định.

Điều 6. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố và cácquy định có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với Quyếtđịnh này.

Điều 7. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiếntrúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyệnvà các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy; các Ban Thành ủy;
- Các đoàn thể thành phố;
- VPHĐUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên, TTCB;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Tu) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài