UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm

công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An

______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1272/SCT-TTKC ngày 26 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Điền

QUY CHẾ

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2013/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

____________________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo 03 cấp bình chọn, bao gồm: cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Điều 2. Đối tượng bình chọn

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất tại các huyện, thị xã, thị trấn và các xã thuộc thành phố (gọi chung là khu vực nông thôn).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Tổ Hợp tác thành lập và hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ Hợp tác và các hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp tại các huyện, thị xã, thị trấn và các xã (bao gồm cả các xã thuộc thành phố).

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là sản phẩm do các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, xã hội; về sử dụng nguồn nguyên liệu; giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Điều 4. Nguyên tắc bình chọn sản phẩm

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

1. Được thực hiện một cách dân chủ, công khai và minh bạch; tuân thủ quy định của Nhà nước về giải thưởng hiện hành. huyện và cấp tỉnh.

2. Được triển khai tổ chức bình chọn theo trình tự từ cấp xã đến cấp tỉnh

3. Một cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn nhiều sản phẩm do cơ sở sản xuất.

4. Các sản phẩm cùng chủng loại, cùng sản xuất từ một loại nguyên liệu, cùng công nghệ, có công dụng như nhau, nhưng có quy cách khác nhau của cùng một cơ sở sản xuất được xem là sản phẩm cùng loại và chỉ được xem xét bình chọn là một sản phẩm.

5. Một sản phẩm có thể được tham gia nhiều kỳ bình chọn.

6. Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến các sản phẩm của mình.

Điều 5. Yêu cầu và phân nhóm sản phẩm tham gia bình chọn

1. Yêu cầu chung đối với sản phẩm tham gia bình chọn:

a) Là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn.

b) Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

2. Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau:

a) Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, gốm mỹ nghệ, chế tác đá, dệt thổ cẩm, thêu…);

b) Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống;

c) Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí;

d) Nhóm các sản phẩm khác.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (gọi tắt là Hội đồng bình chọn)

1. Hội đồng bình chọn cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập, có từ 03 đến 05 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND cấp xã;

b) Phó Chủ tịch và các thành viên khác là đại diện của một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Hội đồng bình chọn cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập, có từ 05 đến 07 thành viên với thành phần như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện);

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Phòng Công Thương/Kinh tế của UBND cấp huyện.

c) Các thành viên khác của Hội đồng là đại diện của một số đơn vị sau:

- Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phòng Văn hóa và Thông tin.

3. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh do UBND tỉnh quyết định thành lập, có từ 07 đến 09 thành viên với thành phần như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND tỉnh;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Công Thương;

c) Các thành viên khác của Hội đồng là đại diện của một số đơn vị sau:

- Sở Công Thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An.

Ngoài các thành viên trên, Hội đồng bình chọn có thể mời đại diện một số tổ chức, cá nhân với tư cách là thành viên Tổ tư vấn hoặc Ban giám khảo để tham gia bình chọn.

4. Hội đồng bình chọn quyết định thành lập Ban Giám khảo hoặc Tổ Tư vấn để giúp Hội đồng đánh giá và bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (số lượng và cơ cấu các thành viên do Hội đồng bình chọn quyết định). Ban Giám khảo hoặc Tổ Tư vấn làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, kết luận theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

5. Hội đồng bình chọn mỗi cấp có trách nhiệm lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu cấp đó và hoàn thiện hồ sơ gửi tham gia bình chọn ở cấp cao hơn theo đúng thời gian, thủ tục quy định và giải quyết các vướng mắc, khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn sản phẩm.

6. Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn cấp tỉnh là lãnh đạo Sở Công Thương được Chủ tịch Hội đồng bình chọn cấp tỉnh ủy quyền tổ chức bình chọn và sử dụng con dấu của Sở Công Thương để liên hệ giao dịch với các cơ quan liên quan.

7. Hội đồng bình chọn tự giải thể sau khi quá trình bình chọn kết thúc.

Điều 7. Trình tự, thủ tục đăng ký bình chọn

1. Đăng ký, bình chọn cấp xã:

a) Hồ sơ đăng ký:

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã lập 02 bộ hồ sơ theo quy định như sau:

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (Phụ lục số 1) kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị;

- Bản thuyết minh giới thiệu chi tiết về sản phẩm (Phụ lục số 2);

- Ảnh sản phẩm được chụp ở các góc độ khác nhau gồm: 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu 9x12cm;

- Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Bản đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc công bố chất lượng hàng hóa, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm…

- Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia bình chọn phải gửi sản phẩm cụ thể về Hội đồng bình chọn cấp xã theo thời gian, địa điểm quy định.

b) Thời gian tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký và lựa chọn sản phẩm tham gia bình chọn cấp xã:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn: Theo kế hoạch hàng năm.

Trong trường hợp UBND cấp xã không thành lập được Hội đồng bình chọn thì UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ đăng ký và lựa chọn sản phẩm tham gia bình chọn cấp huyện. Theo kế hoạch bình chọn của Hội đồng bình chọn cấp trên, UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ đã đăng ký; xem xét, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, đề nghị lên Hội đồng bình chọn cấp huyện để tham gia bình chọn. Các hồ sơ gửi sau thời điểm UBND cấp xã đã tổng hợp sẽ được chuyển sang kỳ bình chọn sau.

c) Nơi nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn: Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nộp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại UBND cấp xã, nơi đơn vị đóng trụ sở.

d) UBND cấp xã chịu trách nhiệm lưu lại 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã.

2. Đăng ký, bình chọn cấp huyện:

a) Hồ sơ đăng ký được lập thành 02 bộ theo quy định như sau:

- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã đăng ký tham gia bình chọn ở cấp huyện (Phụ lục số 4).

- Hồ sơ của các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều này và kèm theo sản phẩm cụ thể.

b) Thời gian tổ chức bình chọn: Theo kế hoạch hai năm một lần vào năm chẵn từ năm 2014.

c) Nơi nhận hồ sơ: Phòng Công Thương/Kinh tế của UBND cấp huyện.

d) Phòng Công Thương/Kinh tế của UBND cấp huyện là đơn vị đầu mối cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện; tổng hợp hồ sơ đăng ký, tham mưu UBND cấp huyện tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

e) Hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện lưu tại Phòng Công Thương/Kinh tế của UBND cấp huyện.

3. Đăng ký, bình chọn cấp tỉnh:

a) Hồ sơ đăng ký được lập thành 02 bộ theo quy định như sau:

- Văn bản đề nghị của Hội đồng bình chọn cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện đăng ký tham gia bình chọn ở cấp tỉnh (Phụ lục số 4).

- Hồ sơ của các sản phẩm theo quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều này và kèm theo sản phẩm cụ thể.

- Bản sao hợp lệ quyết định và giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện được cấp tại thời điểm gần nhất.

Trong trường hợp không tổ chức bình chọn được ở cấp huyện (hoặc có những sản phẩm mới chưa được bình chọn ở cấp huyện), thì các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn ở cấp tỉnh phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại điểm a, Khoản 1 của Điều này gửi UBND cấp huyện xem xét, có văn bản đề nghị tham gia bình chọn cấp tỉnh.

b) Thời gian tổ chức bình chọn: Được định kỳ tổ chức hai năm một lần vào năm chẵn từ năm 2014 (thời gian tổ chức cụ thể do UBND tỉnh quyết định sao cho phù hợp với thời gian tổ chức bình chọn cấp khu vực). Trong trường hợp đặc biệt, thời gian tổ chức do UBND tỉnh quyết định.

c) Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An.

d) Hồ sơ và sản phẩm cụ thể bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lưu tại Sở Công Thương.

Điều 8. Tiêu chí bình chọn

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua 04 nhóm tiêu chí cơ bản sau:

1. Tiêu chí về doanh thu và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường;

2. Tiêu chí về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội - môi trường;

3. Tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ;

4. Một số tiêu chí khác.

Chi tiết các tiêu chí đánh giá tại Phụ lục số 3.

Điều 9. Phương pháp bình chọn

1. Ban Giám khảo hoặc Tổ Tư vấn do Hội đồng bình chọn thành lập có trách nhiệm tiến hành bình chọn theo phương pháp bỏ phiếu (Phụ lục số 5) trên nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan.

2. Từng thành viên Ban Giám khảo hoặc Tổ Tư vấn tự chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình.

3. Hội đồng bình chọn thống nhất lựa chọn Thư ký Hội đồng để lập biên bản tổng hợp kết quả bỏ phiếu, báo cáo trước Hội đồng bình chọn.

4. Trên cơ sở đánh giá của Ban Giám khảo hoặc Tổ Tư vấn, Hội đồng bình chọn quyết định sản phẩm đạt giải. Sản phẩm được bình chọn đạt giải là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải có số phiếu đánh giá “đạt” chiếm tỷ lệ 70% trở lên.

5. Tùy theo số lượng và chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận trong kỳ bình chọn mà Hội đồng bình chọn có thể lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xuất sắc nhất trong kỳ bình chọn với điều kiện sản phẩm được 100% thành viên Ban Giám khảo đồng ý và có doanh thu đạt 05 tỷ đồng trở lên/năm.

Điều 10. Công nhận kết quả, cấp giấy chứng nhận, khen thưởng

1. Số lượng và cơ cấu giải thưởng các sản phẩm đạt giải do Hội đồng bình chọn mỗi cấp quyết định theo nguyên tắc: Trong kỳ bình chọn, mỗi nhóm sản phẩm chỉ lựa chọn một sản phẩm tiêu biểu nhất để công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp đó.

2. Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp được lựa chọn sản phẩm cấp mình để tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp cao hơn.

3. Sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trao quyết định công nhận kèm theo “Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu” do UBND mỗi cấp bình chọn ký (Phụ lục số 6). Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu/tiêu biểu xuất sắc có giá trị trong thời gian 02 năm tính từ thời điểm được cấp.

4. Mức thưởng cho các sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là: 1.000.000 đồng (một triệu đồng) đối với cấp xã, 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đối với cấp huyện và 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đối với cấp tỉnh.

5. Nếu được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xuất sắc cấp nào thì giải thưởng là 1,5 lần mức thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp đó.

Điều 11. Tổ chức trao giải

1. Tổ chức trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải nghiêm túc và trang trọng; phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; đảm bảo có sự chứng kiến của đại diện chính quyền, các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn và đạt giải.

2. Lễ trao giải có thể được tổ chức riêng hoặc tổ chức kết hợp trong các kỳ lễ hội, các hội chợ triển lãm… Thời gian trao giải định kỳ được quy định như sau: Cấp xã vào tháng Tám, cấp huyện vào tháng Mười và cấp tỉnh vào tháng Mười hai.

3. Khuyến khích các đơn vị tổ chức sự kiện, các cơ quan thông tin truyền thông, các doanh nghiệp lớn tham gia, phối hợp với Hội đồng bình chọn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá cho việc bình chọn và tổ chức trao giải.

Điều 12. Quyền lợi của các đơn vị có sản phẩm đạt giải

Ngoài Giấy chứng nhận và giải thưởng kèm theo của Hội đồng bình chọn, các đơn vị có sản phẩm đạt giải còn được hưởng một số quyền lợi sau:

1. Được ưu tiên xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh hàng năm theo quy định cho các nội dung sau:

a) Đầu tư mở rộng phát triển sản xuất;

b) Đổi mới công nghệ, thiết bị;

c) Xúc tiến thương mại;

d) Đào tạo lao động;

e) Xử lý ô nhiễm môi trường.

2. Được giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin của ngành công thương tỉnh như: Bản tin Công Thương; Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An (http://ecna.vn); các trang web của: Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An (http://khuyencongnghean.com.vn), Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nghệ An (http://ntpc.vn),…

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị có sản phẩm đạt giải

1. Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu về số lượng và chất lượng phù hợp với kết quả bình chọn và các văn bản mà đơn vị đã đăng ký, cam kết.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm đạt giải.

Điều 14. Kinh phí tổ chức thực hiện

1. Kinh phí triển khai các thủ tục đăng ký cấp xã hoặc tổ chức bình chọn, công bố và trao giải cấp xã được sử dụng từ nguồn ngân sách xã hàng năm (nhưng không vượt quá 10 triệu đồng/lần bình chọn).

2. Kinh phí triển khai, tổ chức bình chọn, công bố và trao giải cấp huyện được sử dụng từ nguồn ngân sách huyện hàng năm (nhưng không vượt quá 20 triệu đồng/lần bình chọn). 

3. Kinh phí triển khai, tổ chức bình chọn, công bố và trao giải cấp tỉnh được trích từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh hàng năm (nhưng không vượt quá 80 triệu đồng/lần bình chọn). 

4. Kinh phí giải thưởng các cấp: cấp xã được trích từ nguồn ngân sách xã, cấp huyện được trích từ nguồn ngân sách huyện, cấp tỉnh được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

5. Nội dung và mức chi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Kiểm tra, giám sát và báo cáo

Sở Công Thương, Phòng Công Thương các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã có trách nhiệm kiểm tra định kỳ, đột xuất và giám sát việc thực hiện quy chế này.

Định kỳ hàng năm các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có trách nhiệm báo cáo kết quả với Sở Công Thương và Phòng Công Thương các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã.

Điều 16. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Công Thương:

a) Là cơ quan Thường trực của Hội đồng bình chọn cấp tỉnh, tổ chức họp Hội đồng bình chọn cấp tỉnh để bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn cấp tỉnh trình UBND tỉnh để công nhận và khen thưởng. Lựa chọn một số sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh đăng ký tham gia bình chọn cấp Khu vực và cấp Quốc gia;

b) Thông báo, hướng dẫn cho UBND cấp huyện tổ chức và tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, lập dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

d) Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) là cơ quan Thường trực tham mưu của Hội đồng bình chọn cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, quy định thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; tổng hợp hồ sơ đăng ký trình Sở Công Thương để tổ chức Hội đồng bình chọn cấp tỉnh.

2. Các Sở, ban ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Tổ chức Hội đồng bình chọn cấp huyện để bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. 

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, lập dự toán kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

4. Ủy ban nhân các phường, xã (bao gồm các xã thuộc thành phố) và thị trấn:

a) Tổ chức Hội đồng bình chọn cấp xã để bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã. 

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, lập dự toán kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã.

Trong trường hợp không tổ chức được bình chọn cấp xã (hoặc có những sản phẩm mới chưa được bình chọn ở cấp xã), UBND cấp xã có trách nhiệm giúp Hội đồng bình chọn cấp huyện triển khai các nội dung sau:

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đóng trên địa bàn do đơn vị quản lý.

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp huyện.

- Xem xét, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, lập danh sách và có văn bản đề nghị Hội đồng bình chọn cấp huyện bình chọn sản phẩm tiêu biểu cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đóng trên địa bàn xã quản lý.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Điền