UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM
Số: 93-BT/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

______________________

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định 118/CP ngày 7-9-1994 của Chính phủ quy định về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Căn cứ thông báo số 38/TB ngày 11-3-1995 của Văn phòng Chính phủ về kết quả làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam: "Để động viên phong trào toàn dân chăm sóc trẻ em, Thủ tướng đồng ý cho ban hành Huy chương Vì trẻ em".

Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Huy chương "Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em" để ghi nhận những người đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em của đất nước.

Điều 2. Huy chương "Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em" tặng cho những cán bộ, công nhân viên công tác trong cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội có thành tích bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Điều 3. Huy chương "Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em" được tặng cho những người thuộc các lực lượng xã hội, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc trẻ em của đất nước.

Điều 4. Việc xét tặng Huy chương "Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em" phải theo đúng quy chế xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em".

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Uỷ ban, Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

MẪU HUY CHƯƠNG

"VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM"

Bộ trưởng - Chủ nhiệm

(Đã ký)

Trần Thị Thanh Thanh