HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 93-CT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG PHÓ BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ đề nghị của Ban chỉ đạotổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bổ sung mộtđồng chí thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm phó ban chỉ đạo tổng kiểm kê và đánh giálại tài sản cố định trung ương.

Điều 2. – Bộ trưởng Tổng thưký Hội đồng Bộ trưởng, bộ trưởng các Bộ, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, thủ trưởngcác cơ quan khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Tố Hữu