BỘ NỘI VỤ
------------

Số: 93/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG,

CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA BỘ NỘI VỤ

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ. Cử các cán bộ, công chức giữ các chức danh sau đây tham gia Ban Chỉ đạo:

1. Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ - Trưởng ban;

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban;

4. Chánh Thanh tra Bộ - Ủy viên;

5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế - Ủy viên;

6. Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức - Ủy viên;

7. Vụ trưởng Vụ Tiền lương - Ủy viên;

8. Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên;

9. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Ủy viên;

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

10. Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ - Ủy viên;

11. Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Ủy viên;

12. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ủy viên;

13. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ủy viên;

14. Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ - Ủy viên;

15. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Ủy viên;

16. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ - Ủy viên;

17. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Ủy viên;

18. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội - Ủy viên;

19. Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ - Ủy viên;

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

20. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ - Ủy viên.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của đơn vị mình để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Bộ Nội vụ;

2. Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chế độ, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ để phục vụ công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo chủ trương, kế hoạch của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Tổng hợp báo cáo Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các cơ quan hữu quan (khi có yêu cầu).

Điều 4. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được cấp theo quy định chung của Nhà nước và được huy động các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3976/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MTMD (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- ĐU, Công đoàn, Đoàn TN Bộ;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?