ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 93/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP LIÊN HIỆP HTX NGÀNH MÀNH TRÚC TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP HỢPTÁC XÃ TCN – TCN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962;
– Xét đề nghị của các đồng chí Chủ nhiệm Liên hiệp xã tiểu công nghiệp – thủ côngnghiệp là Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố đã được Ban Chủ nhiệm Liênhiệp HTX tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp Trung ương thỏa thuận (công văn số 234/BCN-NĐ ngày 24 tháng 5 năm 1980;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay cho phépthành lập Liên hiệp HTX ngành mành trúc xuất khẩu (gọi tắt là Liên hiệp xãngành mành trúc) trực thuộc Liên hiệp xã TCN – TCN thành phố.

Liên hiệp xã ngành mành trúc là1 tổ chức liên hiệp sản xuất và kinh doanh gồm các hợp tác xã, tổ sản xuấtthuộc ngành mành trúc xuất khẩu toàn thành phố theo nguyên tắc tự nguyện, cùngcó lợi và quản lý dân chủ nhằm mục đích đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năngsuất lao động, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng và nâng cao chất lượng mặt hàng,tăng thu nhập cho xã viên. Liên hiệp xã mành trúc có tư cách pháp nhân, được sửdụng con dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Vốnhoạt động của Liên hiệp xã mành trúc do các HTX, tổ sản xuất là thành viên củaLiên hiệp xã đóng góp lên, nếu thiếu thì được vay Ngân hàng. Kinh phí cho bộmáy giúp việc của Liên hiệp xã mành trúc do các Hợp tác xã, tổ sản xuát thànhviên trích nộp.

Điều 2. – Tổ chức và hoạtđộng của Liên hiệp xã mành trúc theo điều lệ tạm thời do Đại hội đại biểu cácHTX, tổ sản xuất mành trúc thông qua và được Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệpthành phố phê duyệt. Điều lệ này không trái với chánh sách, nguyên tắc của Nhànước về quản lý kinh tế tập thể XHCN.

Điều 3. – Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, Chủnhiệm LHX thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBNDcác quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải