ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

“Về giá thu thuế nông nghiệp vụ chiêm năm 1993”

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ tình hình sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh;

Xét tờ trình số 46 ngày 23 tháng 4 năm 1993 của Cục thuế tỉnh Lào Cai về giá thu thuế vụ chiêm năm 1993,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. - Thuế nông nghiệp vụ chiêm năm 1993 thu bằng tiền.

- Giá thu thuế vụ chiêm năm 1993, kể cả thu thuế nợ của các năm trước áp dụng giá 900đ/kg (Chín trăm đồng trên một ki - lô - gam).

- Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/5/1993 đến ngày 31/12/1993

Điều 2. Căn cứ vào giá thu thuế trên UBND các huyện, thị xã thông báo cho các xã phường, thị trấn, hộ nông dân thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở tài chính – Vật giá, Cục thuế tỉnh, Sở nông lâm nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm