THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 93-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO MỘT SỐ VIỆN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, BỘ THỦY LỢI, BỘ Y TẾ, TỔNG CỤC HÓA CHẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224-TTg ngày 24-5-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 319-QLKH ngày 24-02-1979).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho các viện, các trường đại học sau đây:

a) Bộ Giao thông vận tải:

- Trường đại học giao thông đường sắt và đường bộ.

- Viện kỹ thuật giao thông.

b) Bộ Thủy lợi:

- Trường đại học thủy lợi.

- Viện nghiên cứu khoa học thủy lợi.

c) Bộ Quốc phòng:

- Trường đại học kỹ thuật quân sự.

- Viện kỹ thuật quân sự.

- Trường đại học quân y.

d) Bộ Y tế:

- Trường đại học dược khoa.

- Viện vệ sinh - dịch tễ.

- Viện dược liệu.

đ) Tổng cục Hóa chất:

Viện hóa học công nghiệp.

Điều 2. - Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hóa chất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng