ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂNNÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ” TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2013 - 2016”

CHỦ TỊCHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổbiến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009đến năm 2012”;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiệnKết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 08/8/2012triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nôngthôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016”,

Xét đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôntại Tờ trình số 99/TTr-SNN ngày 09/5/2013 và Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 635/TTr-SNV ngày 21/5/2013,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khaithực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn vàđồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013- 2016 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch TTUBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Tới - GĐ Sở Nông nghiệp &PTNT - Phó TB;

3. Ông Lê Tiến Hiếu - Phó GĐ Sở Tư pháp - Ủyviên;

4. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó GĐ Sở TT&TT - Ủy viên;

5. Ông Lê Văn Quang - Phó GĐ Sở Văn hóa, TT&DL- Ủy viên;

6. Ông Trần Văn Mi - Phó GĐ Sở Tài chính - Ủyviên;

7. Ông Nguyễn Lương Nhân - Phó Trưởng Ban Dântộc - Ủy viên;

* Mời các ông, bà có tên sau thamgia làm ủy viên Ban Chỉ đạo:

8. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - PChủ tịch Hội LHPNVN tỉnh;

9. Ông Lê Khắc Nguyên - Phó Chủtịch Hội Nông dân VN tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBNDngày 08/8/2012 củaUBNDtỉnh về việc “Tuyêntruyền, phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểusố, giai đoạn 2013 - 2016” và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật;

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuấtkhi có yêu cầu cho UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthônvề kết quả thực hiện Đề án và tình hình hoạtđộng của Ban Chỉ đạo.

Điều 3.

1. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu củaUBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôntrong quá trình thựchiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo;

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quanthường trực, được sử dụng bộ máy của Sở trong quá trìnhtham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo; có tráchnhiệm dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hànhQuy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thànhviên Ban Chỉ đạo;

4. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúcnhiệm vụ.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Trăm