ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 10/ 2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ văn bản số 349/BYT-KH-TC ngày 19/01/2016 của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016 - Đợt 1;

Tiếp theo Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện II Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 330/KHĐT-XDTĐ ngày 28/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện II Lâm Đồng; cụ th như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư: 75.000.000 đồng.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí ban quản lý khoản tài trợ, chi phí QLDA, chi phí nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế, một phần chi phí tư vấn và một phần chi phí khác: 1.928.860.728 đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 08 gói thầu

- Gói thầu số LĐ/C2B/G/01: Mua sắm phương tiện, thiết bị hậu cần nội bộ;

- Gói thầu số LĐ/C2B/W/02: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải;

- Gói thầu số LĐ/C2B/C/03: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công hệ thống xử lý nước thải;

- Gói thầu số LĐ/C2B/C/04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Gói thầu số LĐ/C2B/C/05: Thẩm định giá thiết bị hệ thống xử lý nước thải;

- Gói thầu số LĐ/C2B/C/06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải;

- Gói thầu số LĐ/C2B/C/07: Bảo hiểm công trình;

- Gói thầu số LĐ/C2B/C/08: Kim toán.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn thực hin

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thi gian lựa chọn nhà thầu

Loại hp đồng

Thi gian thực hiện hợp đồng

Gói số LĐ/C2B/G/01

614.292.500

WB

Chào hàng cạnh tranh, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 5/2016

Trọn gói

03 tháng

Gói số LĐ/C2B/W/02

14.324.597.361

WB

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 5/2016

Trọn gói

10 tháng

Gói số LĐ/C2B/C/03

192.919.827

Đối ứng

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 5/2016

Trọn gói

01 tháng

Gói số LĐ/C2B/C/04

136.736.203

Đối ứng

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 5/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số LĐ/C2B/C/05

39.000.000

Đối ứng

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 5/2016

Trọn gói

01 tháng

Gói số LĐ/C2B/C/06

38.313.372

Đối ứng

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 5/2016

Trọn gói

03 tháng

Gói số LĐ/C2B/C/07

14.299.440

Đối ứng

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 5/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số LĐ/C2B/C/08

39.841.606

Đối ứng

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 2/2017

Trọn gói

01 tháng

Tng cộng: 15.400.000.3069

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: chi phí dự phòng, với giá trị 1.740.386.104 đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện: theo văn bản số 349/BYT-KH-TC ngày 19/01/2016 của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016 - Đợt 1.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, Giám đốc bệnh viện II Lâm Đồng, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;- Như điều 3;- Lưu: VT, KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên