ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG PHƯỚC TRUNG, XÃ PHƯỚC CÁT 2, HUYỆN CÁT TIÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Tiếp theo các Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 17/12/2008, số 2618/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 củaUBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường Phước Trung, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên;

Trên cơ sở Văn bản số 3856/UBND-KH ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Phước Trung, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 96/TTr-SGTVT ngày 20/4/2016 (kèm theo kết quả thm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung tại Văn bản số 390/SGTVT-QLGT ngày 20/4/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình đường Phước Trung, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng đường Phước Trung, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên.

3. Đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng.

4. Địa điểm xây dựng: huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

5. Giải pháp thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung: theo hồ sơ thiết kế đã được Sở Giao thông Vận tải thm định tại Văn bản số 390/SGTVT-QLGT ngày 20/4/2016.

6. Giá trị dự toán bổ sung: 3.613.444.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm mười ba triệu, bốn trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)

7. Nguồn vốn: từ Chi phí dự phòng của Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 củay ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và vốn còn dư sau khi đã thanh toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư và xây dựng công trình theo đúng quyết định này; các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng công trình và các yêu cầu theo kết quả thm định tại Văn bản số 390/SGTVT-QLGT ngày 20/4/2016 của Sở Giao thông Vận tải.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh;Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quancăn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;- Như điều 3;- Lưu: VT, GT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm S