BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về triển khai Nghị định 299/HĐBT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153/CP ngày 5-10-1961 ngày Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế và Nghị định số 196/HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ;

Căn cứ vào Nghị định số 299/HĐBT ngày 15-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Lao động - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay tổ chức triển khai Nghị định 299/HĐBT ngày 15-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế.

Điều 2. Tên gọi của Tổ chức Bảo hiểm Y tế Việt Nam từ Trung ương tới địa phương và các Ngành:

1. Trung ương: Tên gọi là Bảo hiểm Y tế Việt Nam.

2. Địa phương: Tên gọi là Bảo hiểm Y tế tỉnh, thành phố. huyện, quận và thị xã thì gọi là Chi nhánh Bảo hiểm Y tế huyện, quận và thị xã.

3. Các Ngành: Tên gọi là Bảo hiểm Y tế ngành.

Điều 3. Tổ chức Bảo hiểm Y tế của cấp nào thì trực thuộc cấp đó.

Bảo hiểm Y tế Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

Bảo hiểm Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Giám đốc Sở Y tế.

Chi nhánh Bảo hiểm Y tế huyện, quận trực thuộc Giám đốc Bảo hiểm Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo hiểm Y tế ngành nào, trực thuộc lãnh đạo ngành đó.

Bảo hiểm Y tế các tỉnh và ngành đều trực thuộc Bảo hiểm Y tế Việt Nam.

Điều 4. Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Lãnh đạo:

Có một giám đốc và từ 1 - 2 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Có 1 kế toán trưởng.

2. Bộ phận giúp việc: Có 1 bộ phận văn phòng.

3. Biến chế: Do Giám đốc Bảo hiểm Y tế nghiên cứu nội dung công việc mà đề nghị, để cấp có thẩm quyền duyệt.

Điều 5. Hoạt động của Bảo hiểm Y tế các cấp là một tổ chức kinh doanh tự hạch toán không thu lợi nhuận, nhằm phục vụ công tác Bảo vệ sức khoẻ và công bằng xã hội trong khám chữa bệnh. Bảo hiểm Y tế Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Điều 6. Tổ chức nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bảo hiểm Y tế các cấp, Bộ trưởng Bộ Y tế giao cho Giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn cho các địa phương và các ngành tổ chức thực hiện sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ban hành.

Điều 8. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ trong cơ quan Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Phạm Song