ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2007/QĐ – UBND NGÀY 30/01/2007CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cử Luật tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/1 1/2003;

Căn cứ Luật ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày03/12/2004;

Theo đề nghị của Giámđốc sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính Phụ lục giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theoQuyết định số 01/2007/QĐ -UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việcquy định giá tính thuế tài nguyên; cụ thể như sau:

1. Phụ lục giá tínhthuế tài nguyên đã ban hành:

STT

NHÓM TÀI NGUYÊN

ĐVT

Mức giá (đồng)

III

LÂM SẢN

1

Gỗ tròn các loại

- Nhóm III, IV

M3

1.500.000

2. Nay sửa lại phụ lục giá tính thuế tài nguyên trên như sau:

STT

NHÓM TÀI NGUYÊN

ĐVT

Mức giá (đồng)

III

LÂM SẢN

1

Gỗ tròn các loại

- Nhóm III, IV

M3

1.500.000

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nộidung khác vẫn thực hiện theo Quyết đinh số 01/2007/QĐ -UBND ngày 30/01/2007 củaUBND tỉnh Lai Châu về việc quy định giá tính thuế tài nguyên.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tàichính, Tài nguyên & môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công nghiệp, Chi cục Kiểm lâmtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng