ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2012/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁCCƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mứcthu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhcông lập trực thuộc tỉnh;

Xét Công văn số 300/SYT-KHNV ngày 09/5/2013 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao Sở Y tế chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh vềviệc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh; đảm bảo đúng đơn giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị quyết; Đồng thời phát hiện và xử lý kịpthời đối với các đơn vị, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật;

Bảo hiểm Xã hội Đắk Lắk căn cứ vàomức thu quy định tại Nghị quyết này để thực hiện chi trả, thanh toán, quyếttoán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ Bảo hiểm y tế.

Điều 2.Bãi bỏ Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu mộtsố dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lậptrực thuộc tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảohiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố; Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính (b/c);
- Bảo hiểm xã hội VN (b/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, Ban, ngành liên quan;
- Các phòng: TH, TCTM, NC;
- Lưu: VT, VHXH (T, 100).

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải