ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 937/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: KÈ CHỐNG XÓI LỞ BỜ SÔNGCẦU ĐOẠN QUA XÃ YÊN ĐĨNH VÀ THỊ TRẤN CHỢ MỚI, HUYỆN CHỢ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồnvốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kếtquả thẩm tra quyết toán số: 45/BC-TCĐT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoànthành

- Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Cầu đoạnqua xã Yên Đĩnh và thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

- Chủ Đầu tư: UBND huyện Chợ Mới.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Chợ Mới.

- Thời gian: Khởi công: 2008, hoàn thành: 2013

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:Ngânsách Nhà nước

Nguồn vốn

Giá trị quyết toán (đồng)

Thực hiện(đồng)

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Ngân sách Nhà nước

24.940.623.000

17.706.295.000

7.234.328.000

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung

TMĐT được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

Tổng số

25.675.320.000

24.940.623.000

- Xây lắp

21.254.580.000

21.749.325.000

- Chi phí khác

3.820.740.000

3.191.298.000

- Dự phòng

600.000.000

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giátrị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung

Công trình giao đơn vị khác quản lý

Thực tế (đồng)

Quy đổi (đồng)

Tổng số

24.940.623.000

1.Tài sản cố định

24.940.623.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:Cótrách nhiệm thanh quyết toán và tất toán nguồn vốn chi phí đầu tư xây dựng côngtrình là:

Nguồn vốn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

Tổng số

24.940.623.000

Ngân sách Nhà nước

24.940.623.000

Tổng các khoản công nợ tính đếnngày 05/3/2013 là:

Tổng nợ đã thanh toán: 17.706.295.000 đồng.

Tổng nợ phải thanh toán: 7.234.328.000 đồng.

(Có Biểu chi tiết công nợ kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:UBND xã Yên Đĩnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng quy chếduy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật và ghi tăng tàisản cố định là:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

(đồng)

Chi tiết theo nguồn vốn

UBND xã Yên Đĩnh

24.940.623.000

Ngân sách Nhà nước

3. Trách nhiệmcủa các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ Đầu tư phối hợp cùng Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh xử lý dứt điểm các khoản công nợ để thựchiện tất toán tài khoản của dự án tại KBNN.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác(nếu có): không

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Khobạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHoàng Ngọc Đường