BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐƠNGIÁ HỖ TRỢ SẢN XUẤT MỚI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Giá đã được Quốc hội thông qua ngày20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại các Công vănsố 562/BTC-QLG ngày 11 tháng 01 năm 2013 về đơn giá hỗ trợ sản xuất chươngtrình truyền hình do nhà nước đặt hàng; Công văn số 8135/BTC-QLG ngày 19 tháng6 năm 2014 về đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngânsách nhà nước từ năm 2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Áp dụng đơn giá hỗ trợ sản xuất mớichương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước đã được Bộ Thông tin vàTruyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2011 chođến khi được thay thế bằng định mức, đơn giá mới do cơ quan nhà nước có thẩmquyền ban hành.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Cục PTTH&TTĐT;
- Cục TTĐN;
- Ban QLCTMT;
- UBND, các Sở TTTT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Đài TH KTS VTC;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son