BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------

Số: 939/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở

NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

-----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày19/4/2000và số 356/QĐ-TTg ngày28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh Đề án “Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (gọi tắt là Đề án 322);

Căn cứ Thông báo số 811/TB-BGDĐT ngày24/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm học 2010;

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 98 (chín mươi tám) sinh viênđược tuyển chọn đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010.

Điều 2. Sinh viên được tuyển chọn phải hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được nhận quyết định chính thức cử đi học và cấp học bổng.

Quyết định xét tuyển này có giá trị kể từ ngày ký quyết định đến 31/12/2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo và người đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an (để giúp đỡ làm thủ tục XNC);
- Lưu: VT, ĐTVNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?