UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 939-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành qui định tạm thời về tiếp nhận,

quản lý, sử dụng hàng viện trợ của nứơc ngoài

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Để tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng viện trợ của nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Kinh tế đối ngoại và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản Qui định tạm thời về tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàngviện trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Ủy ban Kế hoạch thành phố, Sở Kinh tế đối ngoại, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bản Qui định này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này thi hành kể từ ngày ký, thay cho các qui định và qui chế trước đây của Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành về tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng viện trợ của nước ngoài. Các ông bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Giám đốc Sở Kinh tế đối ngoại, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách