ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 15 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTHANH TRA XÂY DỰNG BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyềnhạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giámđốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Xây dựngBến Tre (gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan thuộc Sở Xây dựng, thuộc hệ thốngThanh tra Xây dựng, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyềnhạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giámđốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụthanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm travề nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoảntại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở.

1. Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hànhchính, thanh tra chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chứcthực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hànhchính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao củatổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):

a) Thanh tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơquan có thẩm quyền quyết định xử lý;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liênquan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướngdẫn của Thanh tra tỉnh.

3. Thực hiện thanh tra chuyên ngành xây dựngtheo Điều 17 Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủvề tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng:

a) Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quyđịnh Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ;

b) Thành lập các đoàn thanh tra để tiến hànhthanh tra xây dựng chuyên ngành theo chương trình hoặc đột xuất do Giám đốc Sởgiao;

c) Cử người tham gia đoàn thanh tra chuyên ngànhkhi có yêu cầu của thanh tra Bộ Xây dựng.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

b) Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;

c) Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩmquyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại,tố cáo.

5. Thực hiện công tác phòng ngừa, chống thamnhũng trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật về chốngtham nhũng.

6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tracác đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếunại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

7. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận,kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tácthanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng và giải quyết khiếu nại,tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

8. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh trahành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra;được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý, tổ chức, biên chế, tài sản và kinhphí phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quyđịnh của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế củaThanh tra Sở.

Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra và các Phó ChánhThanh tra.

Một số Thanh tra viên và công chức, nhân viênthuộc các ngạch khác.

Biên chế của Thanh tra Sở thuộc biên chế hànhchính của Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh Thanh tratỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng