UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (GIAI ĐOẠN 2013 - 2015)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015) ; Hướng dẫn số 11/HD-ĐCT ngày 12/4/2010 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch số 123/KH-BĐHĐA ngày 29/9/2010 của Ban Điều hành Đề án Trung ương về tổng thể thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướctừ năm 2010 đến năm 2015.

Xét Tờ trình số 65/TTr-PN ngày 11/4/2013 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Sơn La (giai đoạn 2013 - 2015).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Đề án và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (T/h);
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX.SN30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (GIAI ĐOẠN 2010 - 2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao nhận thức và làm chuyển đổi hành vi của cộng đồng, nhân dân, đặc biệt là phụ nữ trong việc xây dựng, giữ gìn, phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Định hướng và hỗ trợ phụ nữ xây dựng phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí: Có lòng yêu nước, có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu; thực hiện bình đẳng giới, đầy lùi tệ nạn xã hội, những vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

2. Yêu cầu

2.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhân dân theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh.

2.2. Triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2010 - 2015, đảm bảo đúng mục đích, đồng bộ, thống nhất giữa các Tiểu Đề án trong tổng thể Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.3. Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa UBND tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan trong Đề án và các huyện, thành phố trong tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu Đề án.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức và làm chuyển đổi hành vi của cộng đồng, nhân dân, đặc biệt là phụ nữ trong việc xây dựng, giữ gìn, phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

2.1. Trên 60% phụ nữ và trên 90% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2. Trên 80% cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của các sở, ngành, đoàn thể trong Đề án được tập huấn.

III. NỘI DUNG

TT

Các hoạt động trọng tâm

Thời gian

Chỉ tiêu/kết quả đầu ra dự kiến

Trách nhiệm chính

Nguồn lực

1

2

3

4

5

6

1

- Hướng dẫn thực hiện Đề án.

- Xây dựng các văn bản liên quan đến vận hành bộ máy quản lý của Đề án ở tỉnh và huyện, thành phố

Năm 2013

- Ban hành Quyết định thành lập BCĐ huyện, thành phố; Kế hoạch hoạt động, Quy chế hoạt động của BCĐ Đề án cấp tỉnh.

- 100% huyện, thành phố ban hành Quyết định thành lập BCĐ, quy chế hoạt động của BCĐ Đề án cấp huyện, thành phố.

- UBND tỉnh; Hội LHPN tỉnh.

- Các huyện, thành phố; Hội LHPN các huyện, thành phố

Ngân sách địa phương

2

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án và các tiểu Đề án hàng năm từ năm 2013 - 2015

Hàng năm

- UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án và các tiểu Đề án hàng năm; các sở, ngành, đoàn thể chủ trì thực hiện tiểu Đề án có kế hoạch hoạt động triển khai tiểu Đề án hàng năm: Từ năm 2013 đến năm 2015 của tỉnh, huyện, thành phố.

- 100% huyện, thành phố có Kế hoạch hoạt động triển khai Đề án tại địa phương hàng năm

UBND tỉnh, huyện; Hội LHPN tỉnh và các sở: Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; BCĐ Đề án tỉnh, huyện, thành phố.

Ngân sách địa phương

3

Hội nghị triển khai Đề án

Năm 2013

Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án, với sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và đại diện BCĐ Đề án 11 huyện, thành phố.

UBND tỉnh, huyện, thành phố

Ngân sách địa phương

4

Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền tại địa phương

Năm 2013

Biên soạn, phô tô, in ấn tài liệu.

LHPN tỉnh và các sở, ngành chủ trì thực hiện tiểu Đề án.

Ngân sách địa phương

5

Tổ chức tập huấn cho: Đội ngũ lãnh đạo quản lý, giáo viên, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của các sở, ngành, đoàn thể trong Đề án.

Năm 2013

- 80% cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của các sở, ngành, đoàn thể trong Đề án được tập huấn

- UBND tỉnh, huyện; Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành chủ trì thực hiện tiểu Đề án.

- 11 huyện, thành phố.

Ngân sách địa phương

6

Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm

Năm 2013

Các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện các tiểu Đề án chủ động xây dựng mô hình chỉ đạo điểm nhân diện rộng

- Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành (chủ trì).

- Các huyện, thành phố có mô hình (phối hợp)

Ngân sách địa phương

7

Nhân rộng mô hình điểm

Năm 2014

Các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện các tiểu Đề án chủ động nhân rộng mô hình điểm

- Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành (chủ trì).

- Các huyện, thành phố có mô hình (phối hợp)

Ngân sách địa phương

8

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, gồm:Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; tuyên truyền giáo dục thông qua các chương trình giảng dạy, ngoại khóa ở các trường học, qua các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu..., tổ chức Hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm; Tổ chức hội thi…

Năm 2014đến năm 2015

Trên 60% phụ nữ và trên 90% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành chủ trì các tiểu Đề án; các cơ quan phối hợp thực hiện tiểu Đề án.

Ngân sách địa phương

9

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện.

Hàng năm

Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở.

BCĐ Đề án tỉnh, huyện,

thành phố

Ngân sách địa phương

10

Duy trì và nhân rộng mô hình điểm

Năm 2015

Các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện các tiểu Đề án chủ động duy trì, nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm

- Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành (chủ trì).

- Các huyện, thành phố có mô hình (p. hợp)

Ngân sách địa phương

11

Tổng kết, biểu dương, khen thưởng

Năm 2015

Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án tại tỉnh.

- BCĐ Đề án tỉnh.

- Hội LHPN tỉnh và các ngành chủ trì tiểu Đề án, cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Ngân sách địa phương

III. KINH PHÍ

1.Ngân sách thực hiện Đề án do ngân sách của tỉnh đảm bảo.

2. Nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án có nội dung liên quan đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2013 - 2015).

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

2.1. Chủ trì, phối hợp với với các sở: Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự toán và thực hiện Đề án; phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động của Đề án trên phạm vi toàn tỉnh.

2.2. Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiểu Đề án 1: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ (giai đoạn 2013 - 2015).

2.3. Tổng hợp dự toán kinh phí hàng năm của các tiểu Đề án do các sở, ban, ngành chủ trì, trình HĐND tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án với UBND tỉnh và Ban điều hành Trung ương.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiểu Đề án 2: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống các trường học (giai đoạn 2013 - 2015).

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiểu Đề án 3: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng (giai đoạn 2013 - 2015).

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện tiểu Đề án 4: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2013 - 2015).

6. Sở Tài chính

6.1. Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Đề án của các sở, ban, ngành có liên quan, trình HĐND tỉnh phê duyệt.

6.2. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí; hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.

6.3. Phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

7. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ trên địa bàn, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm nội dung và thời gian quy định./.