ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thu tiền sử dụng đất

___________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998 và năm 2001;

Căn cứ Nghị đinh số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá (tờ trình số 111 ngày 05/3/2002).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

(Được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng).

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh