ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2004/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 31 tháng 5 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNHMỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2004/QĐ-UB NGÀY 10/05/2004 CỦAUBND TỈNH LÂM ĐỒNG V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ DÂN SỐ - GIAĐÌNH - TRẺ EM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm2003;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 32/2001/TTLT-BTCCBCP- UBQGDS và KHHGĐ-UBBV và CSTEVN ngày 6/6/2001 của BanTổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Uỷ ban quốc gia dânsố và Kế hoạch hoá gia đình, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em ViệtNam ( nay là Uỷ ban Quốc gia Dân số Gia đình và Trẻ em) về Hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban dânsố, gia đình và trẻ em ở địa phương;

- Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính ápdụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

- Xét đề nghị của Uỷ ban dân số Giađình và Trẻ em tỉnh Lâm Đồng tại Công văn số 141/CV-DSGDTE ngày10/5/2004 V/v Điều chỉnh một số nội dung trong QĐ số 81/2004/QĐ-UB ngày10/5/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh LâmĐồng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Điều chỉnh một số nội dungtại điều 1 Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2004 của UBND tỉnh LâmĐồng V/v Thành lập Trung tâm tư vấn dịch vụ dân số gia đình và trẻ emtỉnh Lâm Đồng như sau:

- Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số, gia đìnhvà trẻ em Lâm Đồng chịu sự quản lý trực tiếp của ủy ban Dân số Giađình và Trẻ em tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chịu sự quản lý hành chínhtheo vùng lãnh thổ của UBND Thành phố Đà Lạt và UBND thị xã BảoLộc.

- Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số, gia đìnhvà trẻ em Lâm Đồng có trụ sở riêng theo quyết định phê duyệt đầu tưcủa UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban dân số Gia đình và Trẻ emtỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Lạt, Chủ tịch UBND thị xãBảo Lộc, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, và Trung tâm Tư vấndịch vụ dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Lâm Đồng căn cứ quyết địnhthi hành./.

T/M. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên