UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thôi thực hiện chức năng, nhiệm vụ "tổ chức bán đấu giá các loại

tài sản của Nhà nước" của Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản

và bất động sản, thuộc Sở Tài chính

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá; Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04.05.2005 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số qui định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá;

Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15.05.2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 08.3.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh, thuộc Sở Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 68/TTr-SNV ngày 24.7.2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản, thuộc Sở Tài chính thôi thực hiện chức năng, nhiệm vụ "tổ chức bán đấu giá các loại tài sản của Nhà nước"; các chức năng, nhiệm vụ còn lại của Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 08.3.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp,Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ