HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 94-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CÔNG LẠI THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO THỦĐÔ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào quyết định số238-CP ngày 04-11-1974 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quyhoạch xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nội; (1)
Theo đề nghị của đồng chí Trưởng ban Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng và cải tạo thủđô Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phân cônglại các thành viên của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nộinhư sau:

1. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát,Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng ban thay đồng chí Đỗ Mười thôi giữ tráchnhiệm này.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát kiêmchức Chủ nhiệm “đồ án thiết kế quy hoạch tổng thể về xây dựng và cải tạo thủ đôHà Nội”.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hựng, Phóchủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, làm ủy viên Ban thay đồng chí Nguyễn VănBiên thôi giữ trách nhiệm này.

3. Đồng chí Lê Ngọc Hiền, Phótổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện Bộ Quốc phòng, làm ủyviên Ban thay đồng chí Phùng Thế tài thôi giữ trách nhiệm này.

Điều 2. – Cử các đồng chísau đây làm Phó chủ nhiệm “đồ án thiết kế quy hoạch tổng thể về xây dựng và cảitạo thủ đô Hà Nội”, giúp việc đồng chí Chủ nhiệm:

1. Đồng chí Lã Hữu Kỹ, kỹ sư quyhoạch đô thị,Viện trưởng Viện quy hoạch Hà Nội,

2. Đồng chí Đàm Trung Phường,kiến trúc sư, Phó viện trưởng Viện xây dựng đô thị - nông thôn, Bộ Xây dựng.

Điều 3. – Các đồng chíThủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ cóliên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đồng chí trong danhsách kể trên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

(1) In trong Phụ lục công báonăm 1974 – số 11 – trang 209.