THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-SXD

Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNGBỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐCẦN THƠ

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng côngtrình - phần xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng côngtrình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảoôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

Căn cứ Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng côngtrình - Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựngcông trình - phần sửa chữa;

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD vàQuyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việccông bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổsung);

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựngcông trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Công văn số 1385/UBND-XDĐT ngày28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố các bộđơn giá xây dựng công trình (phần sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn thành phố CầnThơ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lýXây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố bộ đơn giáxây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ kèm theo Quyết định này đểcơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn tạiThông tư số 04/2010/TT-BXD ngày ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướngdẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, gồm các tập đơn giá nhưsau:

- Đơn giá phần xây dựng công bố theoCông văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng;

- Đơn giá phần xây dựng chỉnh sửa, bổsung công bố theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của BộXây dựng;

- Đơn giá phần xây dựng bổ sung công bốtheo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng;

- Đơn giá phần lắp đặt công bố theoCông văn số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng;

- Đơn giá phần lắp đặt chỉnh sửa, bổsung công bố theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của BộXây dựng;

- Đơn giá xây dựng công trình - phầnkhảo sát công bố theo Công văn số 1779/BXD-VP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của BộXây dựng;

- Đơn giá xây dựng công trình - phần sửachữa công bố theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07 tháng 12 năm 2009 của BộXây dựng;

- Đơn giá xây dựng công trình - phầnthí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố theo Công văn số 1780/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng;

- Đơn giá xây dựng công trình - phầncông trình Bưu chính, Viễn thông công bố theo Quyết định số 258/BTTTT-KHTC ngày09 tháng 02 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1.Đối với các dự án đầutư xây dựng công trình chủ đầu tư đã thực hiện phê duyệt dự toán công trình vàđã tổ chức đấu thầu hoặc đã ký kết hợp đồng với hình thức hợp đồng trọn gói vàhợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày ký quyết định công bố đơn giá này thìchủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá xây dựng công trình công bố tại Công văn số 30/SXD-KTXD ngày 14 tháng 01 năm 2012 của Sở Xây dựng.

2. Đối với các dự án đầutư xây dựng công trình chủ đầu tư đã thực hiện phê duyệt dự toán công trìnhnhưng chưa tổ chức đấu thầu hoặc chưa ký kết hợp đồng đối với trường hợp chỉ địnhthầu thì chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm tra và phê duyệt lại dự toán theo quyết địnhcông bố đơn giá này.

3. Đối với hợp đồngthực hiện theo đơn giá điều chỉnh thi công khối lượng thực hiện sau ngày công bốbộ đơn giá này khi chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu phải điều chỉnh lại đơngiá nhân công, máy thi công theo Quyết định công bố này.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệpthuộc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 81/QĐ /SXD ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Sở Xây dựng về việc công bố bộ đơn giáxây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- HĐND TPCT (để báo cáo);
- UBND TPCT (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Các Ban QLDAĐTXD thành phố;
- Website Sở Xây dựng;
- BGĐ Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Dược

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 94/QĐ-SXD năm 2014 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ