CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
---------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 142/TTr-CP ngày 05/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 53 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 941/QĐ-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Thu Hương Monika sinh ngày 16.10.1991 tại Đức
Hiện trú tại Bach Str 1, 49477 Ibbenbueren
Giới tính: Nữ
2. Nguyễn Duy Tùng sinh ngày 08.4.2000 tại Đức
Hiện trú tại Landsberger Allee 309, 13055 Berlin
Giới tính: Nam
3. Lê Phương Linh sinh ngày 10.11.1995 tại Đức
Hiện trú tại Barther Str 25 WE 0504, 13051 Berlin
Giới tính: Nữ
4. Nguyễn Ngô Huy Nam sinh ngày 26.3.1990 tại Phú Thọ
Hiện trú tại Warnitzer Str 5, 13057 Berlin
Giới tính: Nam
5. Trần Nguyệt Ba sinh ngày 18.10.1965 tại Hà Nội
Hiện trú tại Sankt-Georg Str 8, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Giới tính: Nữ
6. Nguyễn Văn Phú sinh ngày 21.02.1966 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại Sankt-Georg Str 8, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Giới tính: Nam
7. Nguyễn Hồng Phát sinh ngày 04.02.2000 tại Đức
Hiện trú tại Sankt-Georg Str 8, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Giới tính: Nam
8. Phạm Hữu Việt Tuấn sinh ngày 01.4.2002 tại Đức
Hiện trú tại Kopenhagener Str 15A, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
9. Phạm Đức Dũng sinh ngày 01.10.1996 tại Đức
Hiện trú tại Kopenhagener Str 15A, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
10. Hà Thị Thùy Dương sinh ngày 30.12.1990 tại Đức
Hiện trú tại Walter Suchanek Str 25, 07985 Elsterberg
Giới tính: Nữ
11. Võ Đức Tuấn sinh ngày 25.3.1994 tại Đức
Hiện trú tại Toepfer Str 5, 39435 Egeln
Giới tính: Nam
12. Phạm Thị Hoài Hương sinh ngày 01.12.1990 tại Đức
Hiện trú tại Kopernikus Str 8, 90459 Nuernberg
Giới tính: Nữ
13. Võ Việt Yên sinh ngày 24.02.1970 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại Ruth-Boockmann Weg 5, 70437 Stuttgart
Giới tính: Nam
14. Nguyễn Xuân Anh Tú sinh ngày 23.6.1979 tại Hải Phòng
Hiện trú tại Lichtenberger Str 16, 10243 Berlin
Giới tính: Nam
15. Đào Thị Thanh Thúy sinh ngày 24.11.1982 tại Phú Thọ
Hiện trú tại Lichtenberger Str 16, 10243 Berlin
Giới tính: Nữ
16. Khuất Thị Mai Hương sinh ngày 10.8.1993 tại Hà Nội
Hiện trú tại Enst Taelmann Str 109, 29410 Hansestadt
Giới tính: Nữ
17. Nguyễn Phương Anh sinh ngày 20.10.1993 tại Hải Phòng
Hiện trú tại Kloster Str 13, 97084 Wuerzburg
Giới tính: Nữ
18. Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh ngày 23.8.1963 tại Hà Nội
Hiện trú tại Siegenburger Str 25/5, 81373 Muenchen
Giới tính: Nữ
19. Nguyễn Việt Anh Philip sinh ngày 05.3.1999 tại Đức
Hiện trú tại Siegenburger Str 25/5, 81373 Muenchen
Giới tính: Nam
20. Nguyễn Công Danh David sinh ngày 12.6.1999 tại Đức
Hiện trú tại Alt Friedrichsfede 76, 10315 Berlin
Giới tính: Nam
21. Trương Lê Michael sinh ngày 12.01.1992 tại Đức
Hiện trú tại Unterbiberger Str 19, 85579 Neubiberg
Giới tính: Nam
22. Trần Tommy Tuấn Đạt sinh ngày 16.01.2002 tại Đức
Hiện trú tại Landsberger Allee 72, 10249 Berlin
Giới tính: Nam
23. Nguyễn Đức Bình sinh ngày 20.12.1999 tại Đức
Hiện trú tại Alt-Friedrichsfelde 33, 10315 Berlin
Giới tính: Nam
24. Hoàng Thị Diana sinh ngày 31.10.1995 tại Đức
Hiện trú tại Maulbeeren Str 02, 01169 Dresden
Giới tính: Nữ
25. Vũ Thị Thúy Phượng sinh ngày 07.01.1980 tại Đồng Nai
Hiện trú tại Dietrich Str 02, 32547 Bad Oeyhausen
Giới tính: Nữ
26. Lê Hà My sinh ngày 15.11.1997 tại Hà Nội
Hiện trú tại Bormitz Str 25, 10367 Berlin
Giới tính: Nữ
27. Nguyễn Hải Long sinh ngày 31.10.1995 tại Hà Nội
Hiện trú tại Julius Leber Str 10, 18437 Stralsund
Giới tính: Nam
28. Nguyễn Văn Hằng sinh ngày 24.3.1979 tại Hà Nam
Hiện trú tại Malchiner Str 04A, 18109 Rostock
Giới tính: Nam
29. Thiều Thị Thanh Huyền sinh ngày 06.6.1979 tại Hà Nam
Hiện trú tại Malchiner Str 04A, 18109 Rostock
Giới tính: Nữ
30. Nguyễn Thiều Huân sinh ngày 15.11.2002 tại Hà Nam
Hiện trú tại Malchiner Str 04A, 18109 Rostock
Giới tính: Nam
31. Phan Thị Hương Liên sinh ngày 01.5.1969 tại Ninh Bình
Hiện trú tại Gensler Str 31, 13055 Berlin
Giới tính: Nữ
32. Hoàng Xuân Phong sinh ngày 03.5.1993 tại Đức
Hiện trú tại Gensler Str 31, 13055 Berlin
Giới tính: Nam
33. Nguyễn Thị Thảo sinh ngày 23.12.1993 tại Đức
Hiện trú tại Strasse 574 Nr 2, 12355 Berlin
Giới tính: Nữ
34. Nguyễn Trung Đức sinh ngày 12.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại Ribnitzer Str 6, 13051 Berlin
Giới tính: Nam
35. Trần Hồng Ngọc sinh ngày 09.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại August Fritzsche Str 13, 04838 Eilenburg
Giới tính: Nữ
36. Đào Thanh Thảo sinh ngày 27.12.1993 tại Đức
Hiện trú tại Franz Schubert Str 2, 85540 Haar
Giới tính: Nữ
37. Khương Toni sinh ngày 10.11.1992 tại Đức
Hiện trú tại Bahnhof Str 11, 36215 Bad Herfeld
Giới tính: Nam
38. Trần Thị Ánh Vân sinh ngày 15.5.1988 tại TP HCM
Hiện trú tại Vor der Haeke 7, 31812 Bad Pyrmont
Giới tính: Nữ
39. Trịnh Hữu Đạt sinh ngày 18.10.1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại Ernst Thaelmann Ring 06b, 17491 Greifswald
Giới tính: Nam
40. Phạm Thu Thủy sinh ngày 01.12.1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại Buhrow Str 1, 12167 Berlin
Giới tính: Nữ
41. Lê Hoàn Việt Anh sinh ngày 10.7.1995 tại Đức
Hiện trú tại Heinr Niemeyer Str 46, 48477 Hoerstel
Giới tính: Nam
42. Bùi Đức Thiện sinh ngày 17.01.2003 tại Vechta
Hiện trú tại Allensteiner Str 3, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
43. Đặng Anh Thúy sinh ngày 07.7.1993 tại Fuerth
Hiện trú tại Kurt Kartn Doberer Str 40, 90439 Nuernberg
Giới tính: Nữ
44. Lê Ngọc Quang sinh ngày 19.6.1997 tại Dresden
Hiện trú tại Leipziger Str 139, 01139 Dresden
Giới tính: Nam
45. Nguyễn Thành Long sinh ngày 06.8.1999 tại Weissenfels
Hiện trú tại Leipziger Str 8, 07545 Gera
Giới tính: Nam
46. Mai Nhật Hoàng sinh ngày 23.6.1992 tại Lingen
Hiện trú tại Ritweg 77, 26624 Suedbrookmerland
Giới tính: Nam
47. Vũ Thảo My sinh ngày 02.10.2003 tại Minden
Hiện trú tại Markt Str 26, 29614 Soltau Giới tính: Nữ
48. Nguyễn Bảo Lộc sinh ngày 03.11.1990 tại Bungari
Hiện trú tại Feldstuekenweg 1, 26632 Ihlow
Giới tính: Nam
49. Nguyễn Đức Tú Uyên sinh ngày 01.9.1992 tại Đức
Hiện trú tại Feldstuekenweg 1, 26632 Ihlow
Giới tính: Nữ
50. Nguyễn Thị Vân Anh sinh ngày 10.5.1993 tại Đức
Hiện trú tại Schlossschmid Str 23, 80639 Muenchen
Giới tính: Nữ
51. Nguyễn Thị Quỳnh Anh sinh ngày 13.8.1995 tại Đức
Hiện trú tại Schlossschmid Str 23, 80639 Muenchen
Giới tính: Nữ
52. Vũ Đức Thành sinh ngày 02.11.1996 tại Đức
Hiện trú tại Heidelfinger Str 117, 70327 Stuttgart
Giới tính: Nam
53. Triệu Quỳnh Trang sinh ngày 18.12.1995 tại Hà Nội
Hiện trú tại Frankfurt Allee 223, 10365 Berlin
Giới tính: Nữ