ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 941/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎVĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ- CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đíchkhác; Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại vănbản số 06/BC-STP ngày 05/01/2016; văn bản số 656/STP-XD &THPL ngày14/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãibỏ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh Điện Biên ban hành do không còn phù hợp với quy định.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tỉnh; Chủ tịch ày.


- Như Điều 3;TT Tỉnh ủy (b/c);.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Thành Đô