ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO, CAMPUCHIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phvề việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người đã được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia; Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 ca Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính ph;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 363/SLĐTBXH-LĐTL ngày 08/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với 06 người đã được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia (có phụ lục danh sách kèm theo).

Kinh phí chi trả trợ cấp do ngân sách Trung ương đảm bảo và được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐBXH ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND: huyện Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh; Chủ tịch UBND các xã, phường có đi tượng được hưởng trợ cấp; Thủ trưng các cơ quan liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó VP UBND t
nh (phụ trách);
- Lưu: VT, VX
1;
- Gửi: Bản giấy (20b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ
TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Đặ
ng Quốc Khánh

DANH SÁCH

NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-TTG QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2015/QĐ-TT G
(Kèm theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 15/04/2016 ca UBND tnh)

TT

Họ và tên ngưi hưởng trợ cấp

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hp còn sống)

Thời gian công tác tại Lào, Cămphuchia (năm quy tròn)

Số tiền trcấp được hưởng (1000đ)

Thân nhân ngưi hưởng trợ cấp

Nam

Nữ

Người đứng tên nhận trợ cấp

Quan hệ vi người hưởng trợ cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

I

Huyện Cẩm Xuyên

145.500

1

Trn Nam Phương

1957

Xã Cm Trung

10,5 năm

31.500

2

Hà Trọng Tài

1959

Xã Cẩm Thnh

9 năm

27.000

3

Dương Văn Minh

1958

Xã Cẩm Minh

10 năm

30.000

4

Nguyễn Văn Thái

1958

Xã Cm Hà

9,5 năm

28.500

5

Nguyễn Văn Nam

1956

Xã Cm Hà

9,5 năm

28.500

II

Thị xã Kỳ Anh

24.000

1

Nguyễn Văn Tịnh

1947

Phường Sông Trí

8 năm

24.000

TNG

169.500