ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH LAI CHÂUGIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghịquyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Quyết định 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển côngtác thanh niên giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2015 củaThủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và chiến lược phát triển thanh niên ViệtNam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanhniên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

(Có Kế hoạch chi tiết kèmtheo)

Điều 2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm traviệc triển khai thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳbáo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thànhphố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chứctriển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ;Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Công tác thanh niên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lư­u: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 941 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBNDtỉnh Lai Châu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Nghịquyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về việc thực hiện Nghịquyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng,Nhà nước.

Từng bước nâng cao nhận thức vàtăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên, đảm bảo việc quản lý nhànước về công tác thanh niên đạt hiệu quả cao. Đồng thời, phát huy hiệu quả sứcmạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khaithực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 củaThủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quảcác chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện thuậnlợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước và của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện Kế hoạchphải đạt hiệu quả, cụ thể và kịp thời, hướng đến mục đích nâng cao nhận thứccủa các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niêntrong tình hình mới.

Tăng cường nhận thức của cáccấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và các địa phương đối với vaitrò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Đảm bảo nhiệmvụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trở thành một trong những nhiệm vụchủ yếu, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo tính thống nhất, đồngbộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tácthanh niên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

II. NỘI DUNG

(Có biểu chi tiết đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp cùng các sở,ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai, tập huấn, đôn đốc, kiểmtra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Chủ trì việc tham mưu UBND tỉnhxây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vềcông tác thanh niên năm và dự toán ngân sách hàng năm về công tác thanh niêntrình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh xây dựngbáo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch với 02 giai đoạn: Giai đoạn01: Năm 2016-2018, tổ chức sơ kết trong năm 2018. Giai đoạn 02: Năm 2018-2020,tổ chức tổng kết vào năm 2020.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ, TỉnhĐoàn thanh niên hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị, địa phương xâydựng và thanh, quyết toán kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, dựán... đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch giai đoạn 2016-2020, kế hoạchnăm (trước ngày 01 tháng 01 hàng năm) và tổ chức triển khai, thực hiện,báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

4. Đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp Sở Nội vụ triển khaicụ thể các nội dung, tiến độ theo kế hoạch. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn các cấpphối hợp với Phòng Nội vụ cùng cấp triển khai có hiệu quả các nội dung côngviệc liên quan.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phíthực hiện được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giaochủ trì thực hiện Kế hoạch này. Căn cứ nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngànhtỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng dự toán hàng năm để thực hiện Kếhoạch; thực hiện lồng ghép với các Chương trình, Dự án liên quan trình cấp cóthẩm quyền quyết định.

Kế hoạchthực hiện thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngânsách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khaithực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn2016-2020./.