ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢCHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBẮC KẠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứQuyết định số: 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học doMỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Namđến năm2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứCông văn số: 01/BCĐ33 -VP33 ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Ban Chỉ đạo quốc giakhắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Namvề xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học doMỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số: 647/LĐTBXH-NCC ngày 12 tháng6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động khắc phục hậu quảchất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnhBắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DOMỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2015VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 942/QĐ-UBND ngày24/6/2013 của UBND tỉnh)

I. MỘT SỐ THÔNG TINCHUNG

Tỉnh Bắc Kạn không phải vùng Mỹ rải chất độc màuda cam/dioxin nên không bị ảnh hưởng chất độc từ môi trường. Hậu quả chất độchóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam ảnh hưởng đến con người trênđịa bàn tỉnh chủ yếu là những người trực tiếp tham gia chiến đấu tại vùng Mỹrải chất độc hóa học.

Chất độc màu da cam không chỉ gây ra hậu quả yhọc và sinh học lâu dài đối với những người tham gia trực tiếp trong cuộc chiếntranh chống Mỹ mà còn ảnh hưởng đến các thế hệ sau của họ. Chiến tranh đã kếtthúc hơn 30 năm nhưng những triệu chứng liên quan tới dioxin vẫn xuất hiện. Trẻem sinh ra từ các gia đình có người bị nhiễm độc (thuộc thế hệ thứ 3, thứ 4)vẫn bị các dị dạng, dị tật có thể kết luận là do ảnh hưởng của dioxin. Chất màuda cam/dioxin đã có ảnh hưởng lớn về di truyền sinh thái, đặc biệt gây ra tìnhtrạng sảy thai, lưu thai hoặc có con bị dị dạng, dị tật bẩm sinh như hở hàm ếch,thiếu hoặc thừa ngón chân, ngón tay, não úng thủy, vô sọ, thoát vị não - màngnão, thoát vị tủy - màng tủy...

II.MỤC TIÊU

1.Mục tiêu chung

Giải quyết cơ bản hậu quả chấtđộc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranhở Việt Nam đối với nạn nhân CĐHH trên địa bàn toàn tỉnh.

2.Mục tiêu cụ thể

- 100% người hoạt động kháng chiến và con, cháucủa họ bị nhiễm CĐHH da cam/dioxin có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nướcđược hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- 100% người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHHda cam/dioxin đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng được hỗ trợ xây mới nhàở hoặc sửa chữa khung tường hoặc thay mới mái nhà ở;

-100% đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm CĐHH da cam/dioxin không đủ điềukiện hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có đủđiều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng thángtại cộng đồng;

-100% hộ gia đình là nạn nhân bị nhiễm CĐHH da cam/dioxin được cấp thẻ bảo hiểmy tế;

- Đếnnăm 2015, có 30% và đến năm 2020 có 90% người khuyết tật trong độ tuổi lao độngcó khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp;

-Quản lý khám, xác nhận và cùng tham gia điều trị những bệnh tật, dị dạng, dịtật… trên cơ thể của con người có liên quan đến phơi nhiễm với các loại CĐHH doMỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

-Thực hiện quản lý thai nghén cho 100% thai phụ của các nạn nhân có liên quanđến CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

III.NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1.Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệmcủa toàn xã hội trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH trênđịa bàn tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng chuyên mục, chuyên đề về khắc phục hậu quả CĐHH.

2.Thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng, chế độ khám chữa bệnh, phục hồi chứcnăng, điều dưỡng luân phiên, trợ cấp ưu đãi giáo dục, thăm và tặng quà vào cácdịp lễ tết đối với người nhiễm CĐHH theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công vớicách mạng.

3.Rà soát gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang ở nhà tạm, nhàbị hư hỏng nặng để có kế hoạch hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở.

4. Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng khuyếttật là nạn nhân bị nhiễm CĐHH không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Pháp lệnhƯu đãi người có công, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tậtđược hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợcấp đột xuất cho gia đình nạn nhân CĐHH thuộc diện hộ nghèo gặp hoàn cảnh khókhăn trong cuộc sống.

5. Rà soát và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ giađình là nạn nhân CĐHH.

6.Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật còn khả năng laođộng.

7. Tuân thủ quy trình xác định nạn nhân nhiễm/phơi nhiễmCĐHH và các tiêu trí xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật… do nhiễm CĐHH đượcNhà nước ban hành.

8.Tổng điều tra số lượng nạn nhân bị nhiễm CĐHH trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựngchương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, bệnh tật, dịdạng, dị tật của các nạn nhân CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Namtrên địa bàn toàn tỉnh.

9.Tăng cường năng lực, cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảoviệc tiếp nhận, nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm CĐHH. Tăng cường năng lực và cơ sởvật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền,chuẩn đoán dị dạng, dị tật bẩm sinh trước khi sinh cho các nạn nhân bị phơinhiễm CĐHH. Đào tạo và nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn sinh sản, ditruyền cho cán bộ y tế cơ sở.

10.Xây dựng các mô hình chăm sóc nạn nhân CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ởViệt Nam tại cộng đồng. Tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và tư vấncho các nạn nhân CĐHH ở các địa phương; phát triển Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin tới các cơ sở.

11. Vận động các tổ chức, cá nhậntrong và ngoài nước tham gia đóng góp, ủng hộ cho các nạn nhân CĐHH về vậtchất, tinh thần để cải thiện đời sống và sức khỏe.

12. Lồng ghép việcthực hiện Kế hoạch này với các chương trình, đề án và kế hoạch kháccủa các ngành có liên quan trên địa bàntoàn tỉnh.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. SởLao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp vớiBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định cho các đốitượng tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm CĐHH có đủ điều kiệntheo quy định của Nhà nước, được hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người cócông với cách mạng. Phối hợp với Sở Xây dựng triển khai hỗ trợ về nhà ở cho giađình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

- Tổng điềutra số lượng nạn nhân bị nhiễm CĐHH trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hướng dẫn,tổ chức dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật còn khả năng laođộng.

- Chỉ đạoPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã thực hiện tốt các chếđộ, chính sách đối với các đối tượng khuyết tật là nạn nhân CĐHH do Mỹ sử dụngtrong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh.

1.2. Sở Y tế

- Hướng dẫndanh mục bệnh, tật và các tiêu chí giúp cho chuẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dịtật… có liên quan đến CĐHH theo quy định của Bộ Y tế và các Bộ, Ngành liên quan.

- Xây dựng,triển khai kế hoạch chữa trị, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tật, dị dạng,dị tật cho các nạn nhân CĐHH. Xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấnsinh sản và phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐHH.

- Thực hiệncác quy trình, thủ tục để khám giám định đúng đối tượng, xác định đúng bệnh,tật và mức độ bệnh, tật theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, chínhxác.

- Phối hợp vớiSở, Ngành có liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách hỗ trợchế độ bảo hiểm y tế, các hoạt động kiểm tra, khám, chăm sóc sức khỏe, truyềnthông và tư vấn cho các nạn nhân CĐHH ở các địa phương và kinh phí để tăngcường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh.

1.3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan liên quan tổ chứcthực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về CĐHH.

- Khuyến khíchcác tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lồng ghép việc thực hiện nghiên cứu, ứngdụng các đề tài khoa học, dự án gắn với Kế hoạch hành động khắc phục hậu quảCĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh trên địa bàn toàn tỉnh.

1.4. Sở Tư pháp

Phối hợp vớicác Sở, Ngành của tỉnh thực hiện kế hoạch hành động, tăng cường công tác phổbiến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việckhắc phục hậu quả CĐHH.

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì,phối hợp với Sở, Ban, Ngành của tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền,giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phụchậu quả CĐHH thông qua các cơ quan thông tin đại chúng.

- Tổ chức cáccuộc thi tìm hiểu về ảnh hưởng của CĐHH đối với nhân dân Việt Nam và cách khắcphục hậu quả CĐHH.

- Chỉ đạo xâydựng các chuyên mục, chuyên đề về khắc phục hậu quả CĐHH, trong đó đi sâu tuyêntruyền về các điển hình trong công tác khắc phục hậu quả CĐHH và thân nhân củanhững người đã hy sinh, nạn nhân bị ảnh hưởng CĐHH. Tuyên truyền công tác xãhội hóa khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ đãhy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, những người có công với công tác khắc phụchậu quả CĐHH.

1.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp vớicác đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch.

- Chỉ đạo cácBan Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã thực hiện tốt chính sách đối với người cócông với cách mạng, đặc biệt là các đối tượng bị nhiễm CĐHH trong kháng chiếnchống Mỹ.

1.7. UBND các huyện, thị xã

- Xây dựng vàtổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động về khắc phục hậu quả CĐHH đảmbảo phù hợp với Kế hoạch này cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương.

- Lồng ghépviệc thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả CĐHH với các chương trình, đề án vàkế hoạch khác có liên quan; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Thựchiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm theo quy định.

- Chỉ đạoPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Rà soát,hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượngkhuyết tật là nạn nhân bị nhiễm CĐHH có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưởng trợcấp hàng tháng tại cộng đồng.

+ Phối hợp vớicác cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu cho UBND huyện, thị xãxây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả CĐHH tạiđịa phương mình.

+ Hướng dẫnUBND các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê gia đình người bịnhiễm CĐHH nói riêng, người có công với cách mạng nói chung trên địa bàn có nhucầu hỗ trợ nhà ở, báo cáo cấp tỉnh từ đó làm cơ sở lập và có kế hoạch hỗ trợkịp thời.

1.8. Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh

- Phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch hành động của tỉnh.

-Tham gia điều tra, khảo sát hộ gia đình có người nhiễm CĐHH trên toàn tỉnh.

- Trên cơ sở vận độngcác nguồn tài trợ, tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

- Tổ chức thực hiệntốt chức năng nhiệm vụ theo quy chế của Hội.

2. Cơ chế tài chính

- UBND tỉnh đảm bảo các nguồn lựccần thiết, vận động sự tham gia đóng góp của cộng đồng, tạo hành lang pháp lýthuận lợi để thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức kinh tế - chính trị -xã hội trong và ngoài nước tham gia thực hiện Kế hoạch hành động.

- Việc phân bổ kinh phí cho Kếhoạch hành động được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách.

3. Chế độ báo cáo

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể,các đơn vị có tên tại Kế hoạch này có trách nhiệm báo cáo theo định kỳ hàng năm(vào ngày 15 tháng 12) về kết quả thực hiện nhiệm vụ, gửi Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệmtổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của các đơn vị, địaphương, định kỳ hàng năm (vào ngày 25 tháng 12) báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụngtrong chiến tranh ở Việt Nam củatỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020./.