THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 943/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4265/TTr-BKH ngày19 tháng 06 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1830/TTr-BNV ngày25 tháng 06 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ôngNguyễn Đức Hòa, Thủ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức Tổng cục trưởngTổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Đức Hòa chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ KTTH, TCCB, Website CP;
- Lưu: VT, VPBCS (2), H 22

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng