BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 198/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2014=
VỀ VIỆC BỔ SUNG CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2014
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Đính chính tên gọi của công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) tại số thứ tự thứ 3 trong danh sách bổ sung các tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 kèm theo Quyết định số 198/QĐ-BTC ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính ban hành về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 thành:"Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)".
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định 198/QĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc công bố bổ sung các tổchức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website BTC;
- Lưu: VT, VP. (270b)
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?