ỦY BAN NHÂN DÂN QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 944/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 05 năm 2016

QUYT ĐỊNH

BỔSUNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ĐỐI VỚI XE ÔTÔ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíngày 26/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, địnhmức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100%vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành quy địnhbảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 4/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định định mức tiêuhao nhiên liệu đối với các loại xe ô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nướctrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông vận tải tại Công văn số 1374/SGTVT-QLPT &NL ngày 25/5/2016 về việc bổsung định mức tiêu hao nhiên liệu đối với các loại xe ôtô sử dụng kinh phí từngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổsung định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ôtô sử dụng kinh phí từ ngân sáchNhà nước được quy định tại điều 4, chương 2, Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày4/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định định mức tiêu haonhiên liệu đối với các loại xe ô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trênđịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

TT

Nhãn hiệu phương tiện

Dung tích xi lanh (cm

Trọng lượng bản thân (kg)

Sức chở (người)

Loại nhiên liệu

Định mức (lít/100km)

01

TOYOTA LAND CRUISER PRADO TỰ ĐỘNG)

2.694

2340

07

Xăng

21,0

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Thủ trưởngcác sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơnvị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điều 3;- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;- CT, PCT UBND tỉnh;- VPUB: KTTH, QTTV, CBTH;- Lưu: VT, CNXD.npb.263.

CHỦ TỊCHTrần Ngọc Căng