UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 944/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căncứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soátthủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Tỉnh và TrưởngBan Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tại Tờ trình số 25/TTr-KKT ngày 28/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaBan Quản lýKhu kinh tế Phú Yên.

(danh mụckèm theo)

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐỀ NGHỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 944 /QĐ-UBND ngày 03 / 6 /2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Số TT

Số sê ri

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

Lĩnh vực môi trường

1

T-PYE-153068-TT

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Không còn phù hợp

Thực hiện Nghị định 29/2011/NĐ-CP và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của NĐ 29/2011/NĐ-CP nói trên.

2

T-PYE-153139-TT

Thủ tục xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường

Không còn phù hợp

Thực hiện Nghị định 29/2011/NĐ-CP và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của NĐ 29/2011/NĐ-CP nói trên.