THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 944/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng
và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đức Hoà II, tỉnh Long An

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quy chế khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42-CP ngày 16-7-1996 và Nghị định số 92-CP ngày 23-8-1997 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An tại Tờ trình số 253-CV/UB ngày 1-4-1997 và số 744-CV/UB ngày 19-8-1997, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5601-BKH/VPTĐ ngày 9-9-1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Đức Hoà II, tỉnh Long An.

Khu công nghiệp Đức Hoà II được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghiệp cao ban hành kèm theo Nghị định số 36-CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đức Hoà II, tỉnh Long An với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đức Hoà II, tỉnh Long An.

2. Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Đức Hoà II, liên doanh giữa Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn góp 65% vốn điều lệ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Dung góp 35% vốn điều lệ, có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Đức Hoà II, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

3. Mục tiêu dự án: Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải... nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng đã được đào tạo ra trong Khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

5. Diện tích chiếm đất: Tổng diện tích quy hoạch là 400 ha, trong đó giai đoạn I là 50 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư: 96 tỷ đồng Việt Nam .

7. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

9. Thời gian xây dựng: 3 năm kể từ khi được cấp quyết định cho thuê đất. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Đức Hoà II được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện Dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể và phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An, các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Đức Hoà II và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Ngô Xuân Lộc