THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 945/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG MAI MINH ĐỆ, GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢO HIỂMTIỀN GỬI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét tờ trình của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 67/TTr-NHNN ngày 14tháng 6 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1828/TTr-BNV ngày 25tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông MaiMinh Đệ, ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm sóat Bảo hiểm Tiền gửiViệt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửiViệt Nam và ông Mai Minh Đệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ KTTH, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng