THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 946/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG CHÂU VĂN MINH, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦTỊCH VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét tờ trình của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại văn bản số 184/TTr-BCS-VKHCNVN ngày 24 tháng 5 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại vănbản số 1611/TTr-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạnông Châu Văn Minh, Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Khoahọc và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệViệt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Châu Văn Minh chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ KTTH, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng