BỘ XÂY DỰNG
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHỈ DẪN KỸ THUẬT “THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TƯỜNG
XÂY BẰNG BLỐC BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP”
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và Nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, Vụ KHCN&MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?