UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 947 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế về quản lý thống nhất việc ban hành

văn bản quy phạm pháp luật ở Thành phố Hải Phòng

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị 166-CT ngày 20-6-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc rà soát hệ thống văn bản pháp luật;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế về quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở tư pháp hướng dẫn thực hiện Quy chế này, và thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An