BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 949/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ MỤC "ĐIỆN ẢNH"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức triển khai thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục “Điện ảnh”.

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện pháp điển được lấy từ ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, HH(15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Vĩnh Ái