UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp huyện Yên Phong, thuộc

UBND huyện Yên Phong

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu t­ư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 340/2002/QĐ-CT ngày5/4/2002 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng các công trình trong các khu Công nghiệp làng nghề, đa nghề;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Phong và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 416/TTr- TCCQ ngày26/8/2003,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp huyện Yên Phong, thuộc UBND huyện Yên Phong.

Ban quản lý các Khu công nghiệp huyện Yên Phong là đơn vị trực thuộc UBND huyện Yên Phong, có tư­ cách pháp nhân, đ­ược sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà n­ước; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng.

Điều 2. Ban quản lý các Khu công nghiệp huyện Yên Phong có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

A- Chức năng:

1- Giúp UBND huyện Yên Phong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà n­ước đối với các Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện do tỉnh phân cấp.

2- Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện Yên Phong.

3. Làm chủ đầu tư­ các công trình hạ tầng kỹ thuật chung của các Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện.

B- Các nhiệm vụ chủ yếu:

1. Xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết lập dự án đầu t­ư công trình hạ tầng kỹ thuật chung trong các Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thực hiện vận động đầu t­ư vào các Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện, trình UBND huyện hoặc cấp có thẩm quyền cấp giấy phép đầu t­ư các dự án đầu tư­ vào các Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện theo quy định của pháp luật.

3- Hư­ớng dẫn, tiếp nhậnhồ sơ các dự án đầu tư­ vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đa nghề của huyện, trình UBND huyện hoặc cấp có thẩm quyền cấp giấy phép đầu t­ư các dự án đầu tư­ vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đa nghề của huyện theo quy định của pháp luật.

4. H­ướng dẫn các nhà đầu tư­ trong việc lập hồ sơ đền bù, thu hồi và thuê đất, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa ph­ương có Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề và đối tư­ợng thuê đất, để thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng giao đất theo quy định của pháp luật.

5. H­ướng dẫn tiếp nhận hồ sơ của các nhà đầu tư­, để báo cáo Sở Xây dựng xem xét, quyết định cấp giấy phép xây dựng; giám sát việc xây lắp các công trình theo Giấy phép xây dựng và quy hoạch chi tiết đã đư­ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Thu các khoản kinh phí đóng góp xây dựng hạ tầng kỹ thuật củacác nhà đầu t­ư, triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý việc xây dựng hạ tầng cơ sở chung trong các Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện, theo đúng quy hoạch chi tiết đã đư­ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

7. Thu, quản lý, sử dụng các lệ phí để phục vụ cho việc quản lý, khai thác, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh trong các Khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh và chính quyền địa phương có khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề trong việc quản lý lao động, an toàn lao động; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi tr­ường; chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc trong các khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề của huyện, theo đúng qui định của pháp luật.

9- Theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp làng nghề, cum công nghiệp đa nghề của huyện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo qui định của pháp luật và cấp có thẩm quyền.

10- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra các mặt hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đa nghề của huyện theo đúng qui định của pháp luật và cấp có thẩm quyền.

11- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và kinh phí hoạt động:

A. Tổ chức bộ máy:

- Trư­ởng ban và Phó trư­ởng ban.

- Các uỷ viên kiêm nhiệm gồm một số ngành có liên quan của huyện và đại diện lãnh đạo chính quyền địa ph­ương có khu công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp đa nghề.

- Một số cán bộ chuyên môn giúp việc cho lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp huyện.

b) Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Ban quản lý các khu công nghiệp huyện Yên Phong gồm hai nguồn sau đây:

- Do Ngân sách Nhà nư­ớc đảm bảo

- Thu từ các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính-Vật giá và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh hư­ớng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban quản lý các khu Công nghiệp huyện Yên Phong đảm bảo cho Ban quản lý hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tr­ưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Kế hoạch-Đầu tư­, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trư­ờng, Công an tỉnh, UBND huyện Yên Phong; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban Quản lý các Khu công nghiệp huyện Yên Phong căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo